Tarihçi Prof. Dr. M. Hanefi Bostan vefat etti

Tarihçi Prof. Dr. M. Hanefi Bostan vefat etti

Sendikacılık faaliyetleri ile de tanınan Akademisyen Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Hanefi Bostan 22 Haziran Cuma günü vefat etti. 66 yaşında kaybettiğimiz ünlü tarihçinin cenazesi dün İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Br süredir yakalandığı amansız hastalıktan dolayı tedavi gören  Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Hanefi Bostan, tarihçiliği ve Osmanlı arşivi araştırmalarının yanı sıra sendikacılık faaliyetleri ile de uğraşoyordu ve Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı, Türkiye Kamu-Sen Merkez Denetleme Kurulu Başkanıydı.

Cuma günü dünya hayatına gözlerini yuman Prof. Dr. Hanefi Bostan'ın cenazesi dün öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde kılındı.

PROF. DR. HANEFİ BOSTAN KİMDİR?

1958 yılında Çaykara'da doğan Hanefi Bostan, 1958 yı­lın­da Trab­zon’un Çay­ka­ra il­çe­sin­e bağlı Holo Çayırbaşı köyünde doğdu. Dopdupu yer günümüzde Dernekpazarı’ya bağlı bir mahalledir.

İl­ko­ku­lu Çay­ka­ra’­da, or­ta­oku­lu İs­tanbul Kar­tal Li­se­si’n­de, li­se­yi ise pa­ra­sız dev­let ya­tı­lı­sı ola­rak Bo­ya­bat’­ta ta­mam­la­dı. 1982 yılın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si’n­de li­sans eği­ti­mi­ni bi­tir­di.. 31 Ara­lık 1982’de Mar­ma­ra Üniversi­te­si Ata­türk Eği­tim Fa­kül­te­si Sos­yal Bilim­ler Eği­ti­mi Bö­lü­mü, Ta­rih Ana­bi­lim Da­lı’n­da Araş­tır­ma Gö­rev­li­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı..1986’da yüksek lisansını, 1993’te de doktorasını tamamladı. 1993'te XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat adlı doktora tezini sundu. Aynı isimli kitabıyla 2005 yılında Milliyet gazetesinin verdiği Örsan Öymen-Kent Tarihi Ödülü'nü aldı.

1992 yı­lın­da Öğ­re­tim Gö­rev­li­si kad­ro­su­na ta­yin edil­mişti. 1996 yılında da Yar­dım­cı Do­çent kad­ro­su­na atandı. . 2001 yılında M.Ü. Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nin Ta­rih Bö­lü­mü Ye­ni Çağ Ta­ri­hi Ana­bi­lim Da­lı’­na kad­ro­suy­la bir­lik­te nak­ledilmişti. 19 Aralık 2018 tarihinde “Doçentlik” unvanını aldı.

1999'dan 2001'e kadar Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. 2002 yılında atandığı Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkanlığınını üç dönem icra etti. 19 Aralık 2018 tarihinde doçent unvanını aldı.

Türk Kültürü İncelemeleri, Karadeniz Araştırmaları, Tarih ve Düşünce ve Çaykaralılar dergilerinin yazı kurulu üyesi olarak çalıştı. Tarih ve İslam Araştırmaları Vakfı'nın ikinci başkanlığını yaptı. Fatih İlçe İnsan Hakları Kurulu ve Türk Dünyası İnsan Hakları Derneğinin Danışma Kurulu üyesiydi.

Hanefi Bostan, evli ve 3 çocuk babasıydı.