Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmaları Sayısı

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmaları Sayısı

Değerli Akademisyenler,

 

“Birikimsiz (b)ilim olmaz” mottosu ile ilk sayısı 2003 yılında yayınlanmış olan Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) uluslararası hakemli, alan indeksli bir dergi olup uluslararası kullanım yaygınlığına sahiptir. Türkçe ve diğer dillerde makaleler yayınlamaktadır. TALİD, her sayısında bir sahaya/disipline yoğunlaşmakta ve o alanda oluşan birikimin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Dergide, ele alınan özel dosya konusuyla ilgili temel birkaç araştırma ve derleme makalesinden sonra, sahanın alt alanlarına dair araştırma, derleme ve değerlendirme makalelerine, klasik veya güncel alanın önemli birincil ve çağdaş kaynaklarının, kitap, tez, kurum, dergi ve kongre tanıtımlarına yer verilmektedir. Sahanın duayen birkaç ilim insanı ile yapılan biyografik söyleşi ile de alanın geçmişi, mevcut durumu ve geleceği konuşulmaktadır. İktisat, Siyaset, Sosyoloji, Şehir, Hukuk, Mimarlık, Edebiyat, İstanbul tarihi, İslami İlimler, Coğrafya, Sinema şimdiye kadar ele alınan saha-temalardan bazılarıdır.

 Dergi yayın kurulu, 2021-Aralık sayısını Medya ve İletişim çalışmalarına ayırmayı planlamaktadır. Bir akademik çalışma alanı olarak medya ve iletişim çalışmaları tarih yazımı ve literatür değerlendirmeleri kapsamına alınabilecek Türkiye’nin tecrübesi ve birikimi 70 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ancak bu tarihsel birikimin tarihi ve alan yazını değerlendirmeleri, henüz başlangıç düzeyindedir.  Günümüzde 65 iletişim fakültesindeki lisans ve 10’nun üzerindeki lisansüstü programlarla yürütülen akademik çalışmalarla nicelik ve nitelik itibariyle artış gösteren medya ve iletişim çalışmalarının yarım yüzyılı aşan Türkiye’deki tecrübesi ve birikimi, TALİD’in Aralık 2021 teması olarak belirlenmiştir.

Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmaları sayısının başlıca amacı, Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de medya ve iletişimi konu edinen literatürün ayrıntılı ve nitelikli bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu çerçevede sayıda; Osmanlı’dan günümüze 1- Entelektüel boyutuyla alan yazınına (kavram ve kuramlar, paradigmalar, araştırma problemleri, yöntemler, ekoller, eserler -kitap, dergi, makale, tezler…) 2- Aktör boyutuyla (biyografi-yaşam öyküleri) alan yazınına (alandaki bilim insanlarının akademik ve entelektüel hayatı, kişilikleri, akademi ve akademi-dışı çalışmaları ile alana katkıları) 3- Kurumsal boyutuyla alan yazınına (yükseköğretim sistemi ve organizasyon boyutuyla üniversite-içi ve dışı kurumsallaşma çabaları, fakülteler, lisansüstü programlar, bilimsel dernekler, araştırma kaynakları, okuma kitapları, dergiler, dersler vb.) ilişkin literatür değerlendirmesi ve tanıtım yazılarına yer verilmesi düşünülmektedir.

TALİD, Dergipark ve Academia web sitelerinden derginin eski sayılarına ve makalelerin PDF nüshalarına ulaşmak, makale yazım kuralları ve diğer konulara dair bilgi edinmek mümkündür. Dergiye yazı teklifinde bulunmanın yanında, Medya ve İletişim sayısında yer almasında fayda gördüğünüz konuları tarafımıza bildirmenizi ve katkılarınızı bekliyoruz.

 

Sayı planlaması açısından katkıda bulunmak isteyenlerin konu başlığı ve kısa içerik özetini en geç 15 Şubat 2021 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir. Yazı son teslim tarihi 30 Temmuz 2021’dir.

 

Sayıda literatür değerlendirmesi ve tanıtım yazılarına yer verilmesi düşünülen başlıca konular:

·Osmanlı dönemi medya ve iletişim tarihi ve çalışmaları

·Türkiye’de medya ve iletişimin tarihi

·Düşünce kaynakları, Teorik ve metodolojik problemler

·Medya etiği

·Akademi içinde ve dışında üretilen çalışmalar

·Kurumlar ve Ekoller

·Kişiler

·Birincil Kaynaklar

·Türkiye’de medya ve iletişim eğitimi

·Süreli yayınlar

·Lisansüstü programlar ve tezler

·Tez ve kitap tanıtımları

 

Sizleri yayınlanması planlanan TALİD Türkiye’de Medya ve İletişim Çalışmaları sayısına katkı vermeye davet ediyoruz. Makale, değerlendirme ve tanıtım yazılarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/talid web sitesinden gönderebilir, sorularınız için ise talid@bisav.org.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

 

Dr. Yunus Uğur, Editör

Betül Sezgin, Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz, Sayı Editörü